Partner en project


Activiteiten op het gebied van leren en ontwikkelen kunnen in langlopend partnerschap uitgevoerd worden of op projectbasis. In overleg met de organisatie draagt MiSiO Learning zorg dat projecten voldoen aan de benodigde kenmerken van scope, kwaliteit, tijd en budget. Indien gewenst wordt de regie voor taken en afspraken met projectteam en stakeholders uitgevoerd door MiSiO Learning. Daaronder valt het verzamelen van data, het monitoren en rapporteren van de projectvoortgang en het presenteren van inzichten, resultaten en aanbevelingen. Naast expertise op het gebied van leren en ontwikkelen wordt de organisatie indien gewenst volledig ondersteund in de aanpak en uitvoering.

Evaluatie


Het komt voor dat een organisatie de return of investment vooraf wil weten. Bereiken de leerinterventies het beoogde doel en levert de investering de gewenste toegevoegde waarde aan de organisatie?


Het evalueren van de leeropbrengsten kan ook achteraf geschieden. Het toetsen en evalueren van leeropbrengsten kan onderdeel uitmaken van de aanpak. Om duurzaam te verbeteren wordt organisaties aangeraden om structureel te meten en evalueren met valide en betrouwbare toetsinstrumenten. Wanneer de resultaten op de juiste manier worden geïnterpreteerd kunnen conclusies getrokken worden die leiden tot duurzame verbetering van leren en ontwikkelen in organisaties.

MiSiO Learning


De samenwerking start vanuit een verkennend gesprek waarin de organisatiebehoefte wordt besproken. Indien MiSiO Learning hierin een rol kan spelen wordt de stap gemaakt naar partner. Daarbij wordt een passende vorm gekozen. Vanuit gedeelde verantwoordelijkheid wordt de doelstelling geformuleerd. Door continue communicatie en afstemming zullen vraag en oplossing goed op elkaar aansluiten.  

Na een fase van onderzoek en analyse wordt iteratief gewerkt aan het ontwerp van de leeroplossing. Wanneer overeenstemming is bereikt wordt het product verder ontwikkeld en met een passende strategie geïmplementeerd. MiSiO Learning is in staat tot het ontwerpen, plannen en uitvoeren van valide en betrouwbaar onderzoek naar leeropbrengsten.

Project uitvoering of langdurig partner? MiSiO Learning ondersteunt en support uw organisatie waar nodig.
Vraag naar de mogelijkheden in een vrijblijvend gesprek!